HUURVOORWAARDENHUURVOORWAARDEN VAN CASTELLUM ALPHEN AAN DEN RIJN

 1. Gebruik van accommodatie in Castellum geschiedt op basis van een door de huurder en verhuurder te ondertekenen contract.
 2. Het getekende huurcontract dient een maand na dagtekening in het bezit van Castellum te zijn.
 3. De huurder kan zijn rechten doen gelden vanaf het moment dat de ondertekende huurovereenkomst door Castellum retour is ontvangen
 4. De huurder bepaalt de entreeprijzen en kortingsmogelijkheden, zoals CJP/Pas 65+. Korting met kortingspas van Castellum is niet mogelijk.
 5. De verhuurder verzorgt de kaartverkoop. De verhuurder dient minimaal zes weken voor aanvang van de activiteit bekend te zijn met de entreeprijzen en de kortingen. De kassa-inkomsten zullen per factuur in mindering worden gebracht op het huurbedrag.
 6. Indien de verhuurder publicitaire ondersteuning geeft aan een activiteit van de huurder, dient de huurder informatie (persberichten e.d.) uiterlijk acht weken voorafgaande aan de activiteit bij Castellum in te leveren. Indien de huurder voor publiciteit gebruik maakt van de website van Castellum dient deze informatie uiterlijk vier weken van te voren worden aangeleverd.
 7. Het technisch personeel pauzeert in overleg, maar meestal van 17.00 - 19.00 uur (De zaal, met uitzondering van de toneelhijsinstallatie, kan in overleg beschikbaar blijven voor de huurder).
 8. Een ieder die gebruik maakt van de zaal dient te handelen naar de Arbowet, arbeidstijdenbesluit en normale omgangsvormen.
 9. Technisch personeel van de huurder handelt onder toezicht van technici van Castellum.
 10. Alle aan de activiteiten verbonden of daarmee in verband staande kosten, waaronder auteursrechten, muziekauteursrechten, belastingen, leges voor vergunning e.d., komen voor rekening van de huurder, die de volle verantwoordelijkheid voor de behoorlijke voldoening hiervan draagt en desverlangd aan de verhuurder de betalingsbewijzen hiervan zal tonen.
 11. Schade, welke door of vanwege de huurder aan het gebouw, de inventaris, enzovoort wordt toegebracht of door gebruik is ontstaan, zal door Castellum op kosten van de huurder worden hersteld.
 12. De huurder zal de zaal in ordelijke staat achterlaten en die op het overeengekomen tijdstip ontruimen. Dit gebeurt direct na afloop van de voorstelling. Indien de huurder in gebreke blijft en de zaal door de verhuurder moet worden schoongemaakt, worden hiervoor extra schoonmaakkosten voor in rekening gebracht.
 13. Het is de huurder niet toegestaan de zaal aan bezoekers beschikbaar te stellen voor het nuttigen van dranken en etenswaren.
 14. In alle zalen geldt een rookverbod.
 15. Het is verboden om, in welke vorm dan ook, voorwerpen en dergelijke, in, aan of op het gebouw te bevestigen. Uitzonderingen kunnen slechts door de verhuurder worden toegestaan en dienen in overeenstemming te zijn met gemeentelijke voorschriften, brandweer- en veiligheidsnormen.
 16. Decormateriaal en rekwisieten worden door technici van Castellum op brandwerendheid beoordeeld en zo nodig op kosten van de huurder behandeld.
 17. De huurder dient, zolang er bezoekers in het gebouw zijn, voor de handhaving van de orde en de goede naleving van de gestelde voorwaarden te zorgen. De huurder is gehouden aanwijzingen van de verhuurder op te volgen.
 18. Het is de huurder en de voor zijn activiteit in het gebouw aanwezige personen verboden andere ruimten, met uitzondering van toiletten, garderobe enzovoorts, te betreden dan de gehuurde ruimten.
 19. De verhuurder is niet aansprakelijk voor de aan de huurder toegebrachte schade en veroorzaakte hinder door andere gebruikers van het gebouw.
 20. De verhuurder en zijn personeel aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade die op welke wijze dan ook tijdens het verblijf in het gebouw voor de huurder en/of zijn eigendommen is ontstaan, noch is hij aansprakelijk voor verlies of diefstal van kledingstukken of andere privégoederen van de huurder tijdens diens verblijf in het gebouw.
 21. Opslag van decor en rekwisieten is niet mogelijk.
 22. In situaties van overmacht, waardoor de verhuurde ruimten niet of niet tijdig ter beschikking kunnen worden gesteld aan de huurder, is Castellum niet aansprakelijk voor de financiële consequenties welke hieruit voor de huurder voortvloeien.
 23. De verhuurder is belast met het toezicht op de naleving van bovengenoemde voorwaarden. Zo nodig kan hij voor de goede orde bepaalde maatregelen nemen en heeft hij te allen tijde vrije toegang tot de zaal of andere gehuurde lokaliteiten. Tevens dient de huurder toegang te verlenen tot de ruimten aan een ieder die voor een goed functioneren van het gebouw, zijn installaties of voorzieningen, hiertoe is gemachtigd door de verhuurder.
 24. De tijd tussen opvolgende bespelingen wordt door verhuurder berekend als volledige huursom. Het is niet mogelijk het decor van de voorstelling tussentijds af te breken, tenzij de periode tussen de bespelingen langer dan één dag is.
 25. Bij annulering van de huurovereenkomst, worden de volgende kosten in rekening gebracht:
  1. Bij annulering meer dan 2 maanden voor huurdatum: 50% van de huursom.
  2. Bij annulering meer dan 1 maand voor huurdatum: 75% van de huursom.
  3. Bij annulering minder dan 1 maand voor huurdatum: 100% van de huursom.
 26. De betaling van de huursom zal na afloop van het gebruik aan de huurder in rekening worden gebracht middels een door de verhuurder op te stellen factuur, te betalen binnen 14 dagen na dagtekening.
 27. De verhuurder behoudt zich het recht voor om productiekosten, administratiekosten en schoonmaakkosten op basis van nacalculatie in rekening te brengen bij de huurder.
 28. De verhuurder behoudt zich het recht voor om per 1 september van elk jaar de huurtarieven aan te passen.
 29. Door aanvaarding van het gebruik bevestigt de huurder bekend te zijn met de huurvoorwaarden van Castellum en de daaruit voor hem voortvloeiende verplichtingen.
 30. In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de verhuurder.